2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597070047-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. HENDRA KURNIAWAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. HENDRA KURNIAWAN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 109/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความไวของอินสุลินในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Opisthorchis viverrini ก่อนและหลังการรักษาด้วยยา praziquantel ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Insulin Sensitivity in Opisthorchis viverrini infected Patients Before and After Praziquantel Treatment in Northeast Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 มิถุนายน 2561 คำสั่งที่ 1037/2561 ลว 19 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักณ์ S สอบวันที่ 9 กค 61
D อนุมัติเค้าโครง 30 ตุลาคม 2561 Tunriritn 28%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 2053/2563 ลว 6พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-