2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597080016-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณรงค์วรรษ บุญมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARONGWAS BOONMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) หลักการพัฒนาสังคมไทยตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Principles of Thai Social Development According to Theravada Buddhist Philosophy 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 212/2561 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 311/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 กรกฎาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กันยายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 311/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-