2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597080025-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. DIAN CANDRA PRASETYANTI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. DIAN CANDRA PRASETYANTI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  39/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์อัตถภาคในบทนำของวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษาปริญญาเอกที่เป็นเจ้าของภาษาและนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Genre Analysis of Dissertation Introductions in Various Disciplines of Native English Speakers and Indonesian PhD Students 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 350/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 มกราคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กุมภาพันธ์ 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 21 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 350/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-