2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597090005-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ่งฤดี ทัพศิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGREUDEE TUPSILA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชา  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 93/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) คะแนนพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวประเมินโดยแบบประเมิน Alberta Infant Motor Scale ในเด็กทารกไทยคลอดครบกำหนด อายุแรกเกิดถึง 18 เดือน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Gross motor development scores assessed by the Alberta Infant Motor Scale in full-term Thai infants age from birth to 18 months 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 พฤษภาคม 2560 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร คำสั่งเทคนิคการแพทย์ ที่ 248/2559 ลว. 24 ส.ค. 59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-