2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597100001-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภรณ์พุทธชาติ โสตะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNPHUTTHACHAT SOTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 50/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์รังโรค, พาหะกึ่งกลาง และคนในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Association Among Reservoir Hosts, Intermediate Hosts and Humans in Opisthorchis viverrini Infection 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 ตุลาคม 2560 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 106/2560 ลว.14 กค.60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา คำสั่งที่ 106/2560 ลว.14 กค.60