2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110005-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทองปักษ์ ดอนประจำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TONGPAK DONPRAJUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 24/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาถังปฏิกรณ์ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of suitable Bio-plastic degradation reactor for community 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 มีนาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2561
F แจ้งผลสอบ 12 พฤศจิกายน 2562
F รับรองการแก้ไข 22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 358/2560 ลงวันที่ 5 ก.ค. 60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-