2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110012-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIWAT TAWARUNGRUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SURVIVAL AFTER SURGERY AMONG PATIENTS WITH CHOLANGIOCARCINOMA ACCORDING TO ANATOMICAL AND MORPOLOGICAL CLASSIFICATION. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กรกฎาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 สิงหาคม 2560 ที่ ศธ 0514.11.1/4505
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มิถุนายน 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 สิงหาคม 2562 ที่ อว 660301.9.1/3677
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2562 ที่ อว 660301.9.1.3/3680
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 319/2560 ลว.23 มิถุนายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-