2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110019-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สิรินญา นันทะนางกูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRINYA NANTHANANGKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเกิดการติดเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) BURDEN OF TUBERCULOSIS INFECTION AMONG CANCER PATIENTS IN KHON KAEN, THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 6 มิถุนายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/2699 ลว.6 มิถุนายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 377/2561 ลว.12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-