2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110020-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุรชัย พิมหา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SURACHAI PHIMHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 95/2560) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สิทธิการรักษาและอัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ๋และไส้ตรงในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) HEALTH INSURANCE AND COLORECTAL CANCER SURVIVAL IN KHON KAEN, THATLAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 พฤษภาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 23 พฤษภาคม 2562 มข. 0301.9.1/2182
F รับรองการแก้ไข 13 มิถุนายน 2562 อว. 660301.9.1/2470
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 379/2518 ลว.12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Health Insurance and Colorectal Cancer Survival in Khon Kaen, Thailand 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 June 2019 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ