2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110026-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนวัช ภูทองนาค ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANAWAT PHUTONGNAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การตลาดกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวของนักศึกษาหญิงในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Marketing and skin whithening products use among female higher education students in the Northeast of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มีนาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ เปลี่ยนจาก อ.ฐิติมา คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 131/2562 ลงวันที่ 12 มื.ย2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of Social Cultural Capital and Marketing on Skin Whitening Products Use among Higher Education Female Students in the Northeast of Thailand  
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications  
ISBN/ISSN 0976-5506  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 October 2019 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ