2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110030-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. AFRIYANTO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AFRIYANTO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของการจัดการขยะติดเชื้อกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในจังหวัดบึงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INFLUENCE OF INFECTIOUS WASTE MANAGEMENT SYSTEM ON PRACTICE DISPOSAL WASTE AMONG HOSPITAL PERONAL HEALTH IN BENGKULU PROVINCE, INDONESIA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่484/2560 ลงวันที่ 20 ก.ค.2017
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-