2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110031-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. YI MYINT SWE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. YI MYINT SWE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (หลักสูตรนานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมกับภาวะซึมเศร้าในแรงงานภายในประเทศสหภาพพม่า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Socioeconomic Dispaning and Depresion among intenal migrant workes in Myanmar 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 ตุลาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 พฤษภาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 16 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 729/2560 ลงวันที่ 29 november 2017
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL CAPITAL, MENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE AMONG MIGRANT WORKERS IN MYANMAR 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medicolegal Publication 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 September 2019 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ