2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597130001-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. MARITESS OLIVEROS VILLARICO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. MARITESS OLIVEROS VILLARICO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  39/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 223/2559 ลว 16 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 56/2560 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2560