2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597150002-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUWATCHAKIJ KLAMRAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 143/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) วิศวกรรมเมทาบอลิกเพื่อการผลิตสารในกลุ่มเบนโซฟีโนนและอนุพันธ์ชนิดพรีนิลโดยใช้ เอสเชอริเซีย โคไล 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Metabolic engineering for production of benzophenone and its prenyl derivatives by Escherichia coli 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 371/2560 ลว.23 พย.60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 ธันวาคม 2560 ผลสอบ ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2563 ผ่าน
F แจ้งผลสอบ 3 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 265/2559 ลว.9 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน