2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597150003-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรสวรรค์ คำทอน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNSAWAN KHAMTORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 143/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทรานสคริปโตมิกส์และโปรติโอมิกส์ของโมเลกุลออกฤทธิ์ในน้ำพิษแมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล (Latrodectus geometricus) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Transcriptomics and proteomics analyses of active molecules from brown widow spider (Latrodectus geometricus) venom 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 เมษายน 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศักดา ดาดวง คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 256/2559 ลว.29 กค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Venom From Two Venomous Animals With Anti- Alzheimer's Disease Activity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม ANICEAS-2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 มิถุนายน 2561 ถึง 2 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of engineering technology & applied science  
สถานที่จัดประชุม The Aqueen Hotel Paya Lebar 33 Jalan Afifi, Singapore  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 13  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract