2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597150005-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปวลี เนียมถาวร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAWALEE NIAMTAWORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  39/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาและการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดรงทองในรูปแบบยาเหน็บทวาร 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Forulation and Pharmacokinetic Study of Garcinia hanburyi Extract-loaded Rectal Suppository 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 346/2560 ลว.2 พย.2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 269/2559 ลว.9 สค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 269/2559 ลว.9 สค.2559