2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597210008-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อชิรญา พรมลัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ACHIRAYA PROMLUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการพัฒนาต้นแบบจุดหมายปลายทางการประชุมอย่างยั่งยืนเขตพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GUIDELINES FOR KHAO YAI SUSTAINABLE MEETINGS DESTINATION DEVELOPMENT MODEL, PARK CHONG DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINE 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 สิงหาคม 2561 สอบครั้งที่ 2 สอบผ่านข้อเขียน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2561 (สอบผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 00514.22.1/ ว.3606 ลว. 30 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 276/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-