2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597220009-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรพิมพ์ สุขสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ORAPHIM SUKSUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) เอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Identity of Cultural Attractions in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province for Contemporary Art creation 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 กันยายน 2560 สอบผ่าน วันที่ 9 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 18 กันยายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กันยายน 2563
F แจ้งผลสอบ 10 กันยายน 2563 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่งคณะฯ ที่ 215/2560 ลง 31 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งคณะฯ ที่ 120/2561 ลง 19 มิถุนายน 2561