2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597220025-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิจิตร วินทะไชย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VIJIT VINTACHAI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ประติมากรรมสัจนิยมสังคมนิยม : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Socialist Realism Sculptures: Reflecting Society and Culture In the Socialist Republic of Vietnam 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 กันยายน 2560 สอบผ่าน 9 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 9 มกราคม 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คำสั่งคณะฯ ที่ 201/2560 ลว 31 สค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะฯ ที่ 267/2560 ลว 27 พย. 2560