2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597220028-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จันทิมา ปกครอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUNTIMA POKKRONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) คุณค่าและการสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Value and Inheritance of Local weaving in Uttaradit Tai-Laos Ethnic 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2563 pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม คำสั่งคณะฯ ที่ 44/2560 ลว.15 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั้งที่ 136/2560 ลว 16 มิย 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ The Value and Inheritance of Local Weaving in Uttaradit Tai – Laos Ethnic 
ชื่อวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Intellectual Edge Consultancy SDN Bhd  
ISBN/ISSN 2201-1315  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 May 2020 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การสืบทอดผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ISBN/ISSN 2350-9317  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ