2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597220030-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SITTIRAT POOKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ฟ้อนอีสาน : การเปลี่ยนแปลงภายใต้อิทธิพลของนาฎศิลป์ไทยในสถาบันอุดมศึกษา ภาคอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ISAAN DANEE:CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF THAI DANCE WITHIN INGTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN ISAAN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 15 กรกฎาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม คำสั้งที่ 10/2560 ลว 19 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Isan Folk Dance: The Influenced Thai Classical Dance Changes in Northeast Higher Education Institutions 
ชื่อวารสาร ๋Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MedwellJournals 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 September 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ระบำกัลปพฤกษ์ : นาฏยประดิษฐุ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2561 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 350-372  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรนของนาฎกรรมที่ปรากฎในฮีตสิบสอง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปกรรมวิจัย" ครั้งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานี  จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 492-504  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper