2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020012-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยะวัฒน์ ปิยะศิลป์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYAWAT PIYASIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 12/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การผลิตเส้นใยพอลิโพรพิลีนและพอลิคาโปรแลคโตนด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิงแบบหลอม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FABRICATION OF POLYPROPYLENE AND POLYCAAPROLACTONE FIBERS USING MELT-ELECTROSPINNING PROCESS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 868/2561 ลว 10 ต.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 ตุลาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 746/2562 ลว 10 ก.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 17 ตุลาคม 2562 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 30 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 21 พฤศจิกายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 931/2561 ลว 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Size-Controllable Melt-Electrospun Polycaprolactone (PCL) Fibers with a Sodium Chloride Additive 
ชื่อวารสาร Polymers 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 October 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 11 
เดือน 11  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1768  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Design and Construction the Melt Electrospinning System for Fabricating Polymer Electrospun Fibers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 145-153  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper