2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020026-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กษมา เคนโยธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KASAMA KENYOTHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสังเคราะห์และการปรับปรุง ZIF-8 เพื่อใช้ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SYNTHESIS AND MODIFICATION OF ZIF-8 FOR CO2 CAPTURING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 496/2562 ลว 5 ก.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 กรกฎาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 237/2563 ลว 20 เม.ย. 2563
F แจ้งผลสอบ 13 พฤษภาคม 2563 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 782/2561 ลว 10 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Water Based Synthesis of ZIF-8 Assisted by Hydrogen Bond Acceptors and Enhancement of CO2 Uptake by Solvent Assisted Ligand Exchange 
ชื่อวารสาร Crystals 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 July 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ