2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020063-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏฐพร นาถธีระพงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTAPHORN NATTEERAPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเทคนิคทางอิมมูโนบนพื้นผิวไมโครสเฟียร์โดยใช้แพลทฟอร์มไมโครฟลูอิดิกส์โฟลไซโทเมทรีเพื่อการตรวจวัดโปรตีนอัลบูมิน ณ จุดดูแลผู้ป่วย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF MICROSPHERES-BASED IMMUNOASSAY USING MICROFLUIDICS FLOW CYTOMETRY PLATFORM FOR POINT OF CARE HUMAN SERUM ALBUMIN DETECTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 277/2562 ลว. 17 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 932/2561 ลว 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-