2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020063-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏฐพร นาถธีระพงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTAPHORN NATTEERAPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสาธิตเทคนิคทางอิมมูโนบนพื้นผิวไมโครเฟียร์โดยใช้แพลตฟอร์มไมโครฟลูอิดิกส์โฟลไซโทเมทรีเพื่อการตรวจวัดโปรตีนอัลบูมิน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEMONSTRATION OF MICROSPHERES-BASED IMMUNOASSAY USING MICROFLUIDICS FLOW CYTOMETRY FOR HUMAN ALBUMIN DETECTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 277/2562 ลว. 17 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤษภาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มกราคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 36/2564 ลว 15 ม.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2564 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 2 กุมภาพันธ์ 2564
F รับรองการแก้ไข 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 932/2561 ลว 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DEMONSTRATION OF IN-HOUSE BEAD-BASED IMMUNOASSAY FOR HUMAN SERUM ALBUMIN DETECTION BASED ON MICROFLUIDICS FLOW CYTOMETRY  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 46th International Conference on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT 46) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 ตุลาคม 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 625  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper