2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีระยุทธ สระทองแก่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WIRAYUT SATHONGKAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตอบสนองทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วลิสงกลุ่มวาเลนเซีย ที่ขาดน้ำในช่วงปลายการเจริญเติบโต 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RESPONSES OF MORPHOPHYSIOLOGICAL TRAITS GROWTH AND YIELD OF VALANCIA PEANUT TYPE UNDER TERMINAL DROUGHT CONDITION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มีนาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 พฤศจิกายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 14 มกราคม 2563
F รับรองการแก้ไข 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 เมษายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ 091/2561 ลว 8/2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิมิตร วรสูต คำสั่งที่ 091/2561 ลว 8/2/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Biomass, shoot and pod dry weight, and harvest index of Valencia peanut genotypes under terminal drought 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร กองบรรณาธิการ วารสารแก่นเกษตร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 December 2019 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน ก.ค.-ส.ค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ