2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030010-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสฏฐวุฒิ วงค์น้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SETTAWOOT WONGNOI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การแสดงออกของลักษณะทางสรีรวิทยาและผลผลิตของพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERFORMANCES OF PHYSIOLOGICAL TRAITS AND YIELD OF CASSAVA GENOTYPES PLANTED UNDER RAINFED CONDITION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 176/2562 ลว 4/4/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2562 สอบผ่าน
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤษภาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง คำสั่งที่ 493/2560 ลว 10/10/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-