2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030013-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภชาติ ศิริภูมิธนาชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPACHAT SIRIPHUMTHANACHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ความพึงพอใจต่อโครงการประกันภัยข้าวนาปีภายใต้การดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของเกษตรกร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) SATISFACTION TOWARDS RICE INSURANCE PROJECT UNDER BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES OF FARMERS IN BAMNET NARONG DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤษภาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 16 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 429/2561 ลว 8/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-