2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030014-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อิศฎาพร ใจใหญ่ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ISADAPORN JAIYAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวพื้นเมืองของเกษตรกรในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTORS AFFECTING LOCAL RICE PRODUCTTION OF FARMERS IN KUT CHUM DISTRICT, YASOTHON PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤษภาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 23 มกราคม 2563
F รับรองการแก้ไข 4 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 427/2561 ลว 8/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-