2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030016-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฐิญากร งามเจริญวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIYAKORN NGAMCHAROENWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ของยุงลายบ้าน(aedes aegypti) และ ยุงลายสวน(aedes albopictus)กับพืชไม้ประดับในครัวเรือน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RELATIONSHIP BETWEEN AEDES AEGYPTI AND AEDES ALBOPICTUS WITH HOUSEWHOLE ORNAMENTAL PLANTS 
รายละเอียด เดิม ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง คำสั่งที่ 130/2561 ลว 15/3/2561 เดิม วิธี เหมือนวอน คำสั่งที่ 130/2561 ลว 15/3/2561 เปลี่ยนเป็น วิถี คนเดียว 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ธันวาคม 2561 คำสั่งที่ 656/2561 ลว 28/11/2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
-
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิถี เหมือนวอน 6/8/2563