2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030023-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุวัฒน์ จันดามุก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUWAT JANDAMOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 125/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ในพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่มุกอีสาน2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY ON GENETIC MARKERS ASSOCIATED WITH GROWTH AND REPRODUCTIVE TRAIT IN KHAI MOOK ESARN 2 BREEDER STOCK 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2561 คำสั่งที่ 672/2561 ลว 13/12/2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 182/2562 ลว 23/4/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 มกราคม 2563 คำสั่งสอบ 615/2562 ลว 25/12/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สจี กัณหาเรียง คำสั่งที่ 622/2561 ลว 30/10/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-