2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030025-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วัฒนิกา มะลาหอม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATTANIKA MALAHOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON AGRO TOURISM OF TOURISTS IN WANG NAM KHIAO DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งที่ 675/2561 ลว 13/12/2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤษภาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 28 มกราคม 2563
F รับรองการแก้ไข 10 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล คำสั่งที่ 675/2561 ลว 13/12/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-