2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุพงษ์ คำสุภาพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUPONG KUMSUPAP
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 55/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ความรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดชัยภูมิต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)สำหรับการผลิตพืช 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) KNOWLEDGE OF YOUNG SMART FARMER IN CHAIYAPHUM PROVINCE ON GOOD AGRICULTURAL PRACTICE (GAP) FOR CROP PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤษภาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 16 มิถุนายน 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 23 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 428/2561 ลว 8/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-