2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030031-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธิติมา สีดาพาลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THITIMA SEEDAPALEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงเพื่อกาผลิตแก่นตะวันเป็นไม้ดอกกระถาง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LIGHT EMITTING DIODES (LED) APPLICATION FOR JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) AS POTTED PLANT PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 10 มกราคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 มีนาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 396/2560 ลว 17/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-