2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030034-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. SERKI WANGMO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. SERKI WANGMO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 131/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) นิเวศวิทยาเชิงบริการของระบบนิเวศเกษตรแบบอินทรีย์ ที่กาซ่า ประเทศภูฏาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ECOSYSTEM SERVICES OF ORGANIC FARMING AGROECOSSYSTEM AT GASA, BHUTAN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 เมษายน 2561 สอบผ่าน
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 5 เมษายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 221/2562 ลว 23/5/2562
F แจ้งผลสอบ 7 มิถุนายน 2562
F รับรองการแก้ไข 26 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คำสั่งที่ 412/2560 ลว 29/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ People's perception on ecosystem services in organic agroecosystem at Gasa, Bhutan 
ชื่อวารสาร Khon kaen Agriculture journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 August 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ ุ6 
เดือน พย.- ธค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Contribution of Organic Agriculture to Gross National Happiness (GNH): Bhutan 
ชื่อวารสาร IJERD - International Journal of Environmental and Rural Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 August 2019 
ปีที่ 2018  ฉบับที่  
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Performance of Organic Agriculture based on Emergent Properties of Agriculture System in Gasa, Bhutan 
ชื่อวารสาร KHON KAEN AGR. J. 46  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 November 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ Valuation of soil ecosystem services of organic farming agroecosystem as an approach to natural resource management at Gasa, Bhutan 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2563)   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ecological intensification in organic cropping system for green socio-economic development: Farming system analysis at Gasa, Bhutan 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม 10th International Conference of Environment and Rural Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kasetsert University 
สถานที่จัดประชุม Sakon Nakhon  จังหวัด/รัฐ Sakon Nakhon 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 131  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Award of Sustainability Promotion  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Kasetsert University