2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030041-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชุลีวรรณ บุญชำนิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHULEEWAN BOONCHAMNI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีบางประการของขุยไส้เดือนดิน และการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัสดุชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต และปริมาณแร่ธาตุผักไมโครกรีน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF EARTHWORM CASTS AND APPLICABLE WITH BIO-MATERIALS MEDIA FOR YIELD AND MINERAL CONTENT OF MICROGREEN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 กรกฎาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 11 ธันวาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 ธันวาคม 2562 คำสั่งที่ 596/2562 ลว 17/12/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คำสั่งที่ 030/2561 ลว 18/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Physical-chemical properties of earthworm casts of different earthworm species.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Environmental and Rural Development, 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development Yezin Agricultural University, Myanmar Khon Kaen University, Thailand Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation, Japan 
สถานที่จัดประชุม Yezin Agricultural University, Myanmar  จังหวัด/รัฐ Nay Pyi Daw, Myanmar. 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 2018 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 82  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Humic Acid in Different Species of Earthworm’s Casts  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม the 10th International Conference on Environmental and Rural Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Thailand. 
สถานที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development  จังหวัด/รัฐ Sakon Nakhon  
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 181  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract