2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030043-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นุชรีย์ พรำนัก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTCHARI PHRAMNAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สมรรถนะการรวมตัวของพริก (Capsicum annuum L.) ที่ต้านทานโรคแอนแทรคโนส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) COMBINING ABILITY FOR ANTHRACNOSE DISEASE RESISTANCE IN HOT PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 347/2562 ลว 26/7/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 มีนาคม 2563 คำสั่งสอบ 080/2563 ลว 26 ก.พ. 63
F แจ้งผลสอบ 16 มีนาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 24 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 052/2561 ลว 26/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คำสั่งที่ 374/2562 ลว 7/8/2562
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินและคัดเลือกลักษณะปรากฏของพริกที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2563 
ปีที่ 49  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 10 November 2019  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 14 November 2019 
สถานที่ไป XIX International Plant Protection CongressIPPC2019 
เมือง Hyderabad,Telangana  ประเทศ India