2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030043-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นุชรีย์ พรำนัก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTCHARI PHRAMNAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สมรรถนะการรวมตัวของพริก (Capsicum annuum L.) ที่ต้านทานโรคแอนแทรคโนส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) COMBINING ABILITY FOR ANTHRACNOSE DISEASE RESISTANCE IN HOT PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 347/2562 ลว 26/7/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กันยายน 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 052/2561 ลว 26/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คำสั่งที่ 374/2562 ลว 7/8/2562
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน