2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030044-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มณียา ตันเปาว์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANEEYA TANPAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง(pepper yellow leaf curl virus) ที่มีฐานพันธุกรรมแตกต่างกันในพริก(Capssicum annuum L.) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INHERITANCE OF PEPPER YELLOW LEAF CURL VIRUS (pepYLCV) RESISTANCE IN HOT PEPPER (Capsicum annuum L.) WITH DIFFERENT GENETIC RESOURCES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 406/2562 ลว 28/8/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กันยายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 9 มิถุนายน 2563
F รับรองการแก้ไข 17 กรกฎาคม 2563
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 053/2561 ลว 26/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล เสนอ 20/5/2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองในพริกเผ็ด 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2563 
ปีที่ 49  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ