2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030046-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มัตติกา สาวงษ์นาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MATTIKA SAWONGNAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางพัฒนาการจัดการการผลิตของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงยาง ม. 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development Guidelines of Community Enterprise Production Management : A Case Study of Ban Dong Yang Rice Seed Extension, Moo14, Din Dam Sub-district, Changhan District, Rot Et Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤษภาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 351/2562 ลว 26/7/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 11 ตุลาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 28 มกราคม 2563
F รับรองการแก้ไข 11 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล คำสั่งที่ 071/2562 ลว 25/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-