2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040020-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุทธิพงศ์ พรสวรรค์อำไพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUTHIPONG PONSAVANUMPAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 137/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สร้างห้องเย็นราคาประหยัดโดยใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด R-22 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF ECONOMICAL COLD ROOM USING R-22 SPLIT TYPE AIR CONDITIONER SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 เมษายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 266/2563 ลว.23 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 165/2561 ลว.31 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-