2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040052-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภฤทธิ์ จันทร์คุ้ม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPARIT JANKOOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การดัดแปลงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เพื่อใช้กับเชื้อเพลิงไฮเทน 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Modification of gasoline engine for fueling with hythane 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2561 อนุมัติ
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะที่ 981/2561 ลว. 1 พฤศจิกายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 878/2562
F แจ้งผลสอบ 8 พฤศจิกายน 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 69/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Modification of SI engine and engine performance fueled with hythane 
ชื่อวารสาร ACM International Conference Proceeding Series 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ACM International Conference Proceeding Series 
ISBN/ISSN ISBN: 978-1-4503-6104-0  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 March 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่  
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 115-118  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ