2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040062-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิชยา นิตย์นิธิพฤทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PICHAYA NITNITHIPHRUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของอิเล็กโทรดท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์คาร์บอนที่เจือด้วยแมงกานีสไดออกไซด์ และซิงค์ซัลไฟด์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 มีนาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 209/2561 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2561 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 64/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 64/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน