2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040087-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จำนงค์ โสบุญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JUMNONG SOBOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบำบัดออกไซด์ของไนโตรเจนที่อุณหภูมิต่่ำด้วยโอโซนร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนตัวดูดซับ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Treatment of Nitrogen Oxides at Low Temperatures by Ozonation in Combination with TiO2 Coated on an Adsorbent 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 329/2561 ลว. 23 เมษายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ คำสั่งที่ 53/2561 ลว. 15 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-