2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040093-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณรงค์ฤทธิ์ สายลุน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARONGRIT SAILOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลทอริไฟต์อัดเม็ด 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FUEL POTENTIAL OF TERRIFIED - BIOMASS PELLET 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2561 อนุมัติ
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะที่ 984/2561 ลว. 1 พฤศจิกายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 880/2562
F แจ้งผลสอบ 8 พฤศจิกายน 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 72/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-