2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040094-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาคภูมิ ยิ่งชนะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARKPOOM YINGCHANA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 106/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การศึกษาการใช้พลังงานในภาคครัวเรือนและภาคขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) A STUDY OF ENERGY USAGE IN RESIDENTIAL SECTOR AND TRANSPORTATION SECTOR FOR NORTH EASTERN PART OF THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2561 อนุมัติ
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะที่ 985/2561 ลว. 1 พฤศจิกายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
F แจ้งผลสอบ 8 พฤศจิกายน 2562 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 881/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 68/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Analysis of Domestic Energy consumption: A Case Study for North-eastern Region of Thailand 
ชื่อวารสาร TEST Engineering & Management 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร TEST Engineering & Management 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 February 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 83 
เดือน March-April 2020  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 369-374  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ