2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040103-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. VANNAKONE LOUNTHAVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VANNAKONE LOUNTHAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าของเครื่องจักรกลแบบดับบลี้-ซาเลี่ยน สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The voltage output improvement of the doubly salient permanent magnet machine for hydro turbine power generation 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2561 คำสั่งคณะที่ 277/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 574/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 6 สิงหาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะฯที่ 1018/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะฯที่ 1018/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ The optimal stator design of novel three-phase doubly salient permanent magnet generator for improving the generator output 
ชื่อวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Google scholar, World cat, Cross ref, EBSCO 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Optimal Stator Design of Doubly Salient Permanent Magnet Generator for Enhancing the Electromagnetic Performance  
ชื่อวารสาร Energies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ