2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040111-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัทรบดี ไขกัณหา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PATTARABORDEE KHAIGUNHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 43/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาฉนวนยางซิลิโคนด้วยการเติมอนุภาคแคลเซียมซิลิเกตที่ได้จากการสังเคราะห์ของเปลือกไข่ด้วยกระบวนการดัดแปรทางความร้อนและเพอร์ไลท์ขยายตัวเพื่อต้านการเกิดร่องรอยการนำไฟฟ้าและการกัดกร่อนที่ผิว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN IMPROVEMENT OF SILICANE RUBBER INSULATOR VIA THE USE OF CALCIUM SILICATE SYNTHESIZED FROM HEAT TREATED EGGSHEIIS AND PERLITE TO RESIST TRACKING AND EROSIOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 995/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤศจิกายน 2561 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. อำนาจ สุขศรี คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 992/2561 ลว. 2 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน