2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040117-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทราภรณ์ ชาอินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHATRAPORN CHAIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 115/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับโคเนื้อ : กรณีศึกษาเนื้อโคคุณภาพสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) OPTIMIZATION FOR BEEF SUPPLY CHAIN NETWORKS DESIGN : THE CASE STUDY OF THAI PREMIUM BEEF 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 319/2562 ลว.3 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ คำสั่งคณะที่ 1013/2561 ลว. 7 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-