2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050011-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทราพร กงแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATARAPORN KONGKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 144/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE RESULT OF VISUAL ART LEARNING MANAGEMENT IN CREATIVE ARTS BY PROJECT-BASED LEARNING FOR GRADE 5TH STUDENTS 
รายละเอียด C&I ศิลปะ ป.โท แผน ก (โครงการพิเศษ) T.0882372735 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 646/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2562 turnitin 26% (CD*)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.710/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 24 พฤศจิกายน 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่ง ศศ.บศ. 429/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-