2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050013-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุนทรี ทมกระโทก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SOONTREE TOAMKRATOAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่องศิลป์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 5 Es ร่วมกับเทคนิคการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE RESULT OF ART LEARNING IN CREATIVE ART FROM NATURAL MATERIALS BY USING 5 ES LEARNING MODEL WITH GAME INSTRUCTION TECHNIQUE FOR GRADE 3RD STUDENTS. 
รายละเอียด C&I ศิลปะ ป.โท แผน ก (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 645/2561 ลว. 14 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2562 trunitin 27%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.708/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 25 พฤศจิกายน 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่ง ศศ.บศ. 427/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-