2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050037-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพิชชา วะสาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPHITCHA WASAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความตระหนักในการคิดของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) METACOGNITION OF STUDENT IN MATHEMATICS CLASSROOM USING OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ป.โท (โครงการพิเศษ) โทรศัพท์ 085-4509540 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 731/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562 (สอบครั้งที่2)
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2562 24% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร คำสั่ง ศศ.บศ. 438/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-